Reglement van inwendige orde - Duikclub Mototi Ninove

INHOUD

1. ARTIKEL 1: DOEL VAN DE VERENIGING – 2 –
2. ARTIKEL 2: DE RAAD VAN BESTUUR – 2 –
Samenstelling – 2 –
Bevoegdheid – 2 –
Duurtijd mandaat – 2 –
Aanstelling bestuursleden – 3 –
3. ARTIKEL 3: ALGEMENE LEDENVERGADERING – 3 –
4. ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP – 4 –
Algemene info – 4 –
5. ARTIKEL 5: LIDGELD – 4 –
6. ARTIKEL 6: GEDRAGSCODE – 4 –
7. ARTIKEL 7: INTERN REGLEMENT – 4 –
Goedkeuring intern Reglement (Versie 2014): – 5 –

1. Artikel 1: Doel van de vereniging

De duikclub “MOTOTI” heeft als doel:

 • Het aanleren en beoefenen van de duiksport.
 • Het inrichten van uitstappen, voordrachten, feestavonden en andere activiteiten met als doel de duiksport en/of het clubleven te bevorderen.

2. Artikel 2: De raad van bestuur
Samenstelling

De duikclub, bestaande uit een onbeperkt aantal leden, wordt beheerd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste 4 personen met minimaal de volgende functies:

 • Voorzitter
 • Ondervoorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester

In november 2016 is de raad van bestuur als volgt bevestigd:

 • Voorzitter: Nadia De Troyer
 • Ondervoorzitter: Danny Van Belle
 • Secretaris: Chris De Wandel
 • Penningmeester: Caroline De Tandt
 • Bestuurslid: Patrick Verbustel

Deze raad van bestuur heeft zijn bevoegdheid tot de eerstvolgende bestuursverkiezing die zal gehouden worden in 2020.

Bevoegdheid

Alle leden van de duikclub zijn stemgerechtigd bij de bestuursverkiezingen en bij beslissingen die genomen worden op de algemene ledenvergaderingen. Bij gelijkheid van stemmen op de bestuursverkiezingen of op de algemene ledenvergaderingen heeft de (uittredende) voorzitter van de raad van bestuur de beslissende stem.

De raad van bestuur behoudt zich alle rechten voor in verband met het aanvaarden en uitsluiten van leden.

De raad van bestuur zal de beslissing nemen aangaande de leiding van het duikonderricht.

De raad van bestuur mag alle handelingen stellen en beslissingen nemen die nodig zijn voor een optimale werking van de club. De beslissingen binnen de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de stemmen. Bij gelijkheid van stemmen heeft de ondervoorzitter de beslissende stem.

De werking van het bestuur, de genomen beslissingen en gedane acties zullen jaarlijks via de algemene ledenvergadering doorgegeven worden vooraleer de verkiezing en de benoeming van een nieuwe raad van bestuur kan gebeuren.

Duurtijd mandaat

De raad van bestuur heeft een mandaat van 1 jaar. Jaarlijks zijn alle leden herverkiesbaar.

Aanstelling bestuursleden

De aanstelling van de raad van bestuur gebeurt jaarlijks op de algemene ledenvergadering die zal plaatsvinden op het einde van het jaar. Dit zal gebeuren via een anonieme stemming waarbij alle leden van de duikclub stemgerechtigd zijn.
De eerste stemming is pas geldig als ten minste 50% van de leden zijn stem heeft uitgebracht.
Indien een 2e stemming nodig is omdat het quorum van 50% niet werd gehaald dan zal tijdens een 2e stemming het quorum van 50% niet meer noodzakelijk is.

De raad van bestuur zal bestaan uit maximaal 5 leden (incl voorzitter).
De voorzitter wordt rechtstreeks verkozen. De kandidaat voorzitter met het grootst aantal stemmen krijgt de functie toegewezen.
De overige kandidaten voor het bestuur kunnen verkozen worden indien zij minimaal van de helft van de uitgebrachte stemmen een mandaat krijgen. De personen met de grootst aantal stemmen zullen de nieuwe raad van bestuur vormen. Onderling zullen zij verder de verschillende mandaten verdelen binnen de raad van bestuur.
Indien er geen 5 kandidaten zijn voor de vorming van het bestuur, dan wordt het bestuur gevormd met de personen die op dat moment een mandaat hebben gekregen door middel van de helft van de stemmen van de leden.

Nieuwe kandidaten voor de raad van bestuur dienen zich tijdig officieel kandidaat te stellen via een schrijven aan de huidige raad van bestuur. Jaarlijks wordt door de huidige raad van bestuur tijdig een schriftelijke uitnodiging gestuurd aan alle leden voor de jaarlijkse ledenvergadering waarin de deadlines zullen bepaald worden voor het indienen van nieuwe kandidaturen.

De leden die zich kandidaat wensen te stellen voor een functie binnen de raad van bestuur moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
 Minstens 2 volledige kalenderjaren lid zijn bij duikclub MOTOTI op het ogenblik van de kandidatuur stelling.
 Het voorbije jaar regelmatig actief deelgenomen hebben aan de trainingen en club-activiteiten.
 Steun en akkoord tot hun kandidatuur stelling krijgen van ten minste 75% van de leden.

Leden van de raad van bestuur die ontslag wensen te nemen, kunnen dit via een schriftelijke melding aan de overige leden van de raad van bestuur.

Indien een lid van de raad van bestuur zijn ontslag aanbiedt voor de jaarlijkse verkiezing van de raad van bestuur, zal de functie van dit bestuurslid ad interim overgenomen worden door de overige leden van de raad van bestuur. De functie wordt later opnieuw definitief toegekend op de volgende jaarlijkse algemene ledenvergadering waar de volledige raad van bestuur opnieuw wordt samengesteld.

3. Artikel 3: Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering wordt minimaal 1 keer per jaar samengeroepen.
De datum van de algemene ledenvergadering wordt vastgelegd door de raad van bestuur en zal tijdig schriftelijk aan alle leden meegedeeld worden.

Doel van de algemene ledenvergadering:

 • Verslag clubwerking voorbije werkjaar
 • Verslag van de financiële situatie van de club en goedkeuring van de rekeningen

Alle eerste leden van de club zijn stemgerechtigd op de algemene ledenvergadering.

4. Artikel 4: Lidmaatschap

Algemene info

Nieuwe leden kunnen ter kennismaking maximaal 3 keer deelnemen aan een initiatie in het zwembad.
Voor elke initiatie zal een kostprijs van € 10,00 aangerekend worden om de nodige kosten van flesvulling, huur materiaal, zwembad, en dergelijke te betalen.

Ten laatste bij de 4e training moeten ze volledig in orde zijn met de inschrijving bij de club.

De kosten gemaakt tijdens de initiaties worden in mindering gebracht van het lidgeld indien deze persoon zich later inschrijft als lid van de club.

Kandidaat leden moeten minstens 10 jaar oud zijn.

Minderjarigen kunnen slechts als lid aangenomen worden indien zij de schriftelijke toelating hebben van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers.

Men wordt pas als lid bevestigd na betaling van het lidgeld, na voorlegging van een geldige medische fiche en het bewijs van een lopende duikverzekering voor het nieuwe kalender jaar.
Wie zich inschrijft in januari voor het lopende jaar, wordt verondersteld lidgeld te hebben betaald en een geldige medische fiche te hebben binnengebracht ten laatste 31/01 van het lopende jaar. Bij verlopen van de duikverzekering in de loop van het jaar is men zelf verplicht het bewijs van de vernieuwing van zijn duikverzekering aan de secretaris te bezorgen. Zo niet kunnen deze leden niet verder deelnemen aan de zwembadtrainingen en clubactiviteiten tot zolang de administratie niet volledig in orde is gebracht.

5. Artikel 5: Lidgeld

De lidgelden worden jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur en worden tijdig kenbaar gemaakt aan de leden.

6. Artikel 6: Gedragscode

Van alle leden wordt verwacht dat ze tijdens de club duiken de duik veiligheidsregels volgen.
Deze regels zullen duidelijk doorgegeven worden tijdens zowel de theoretische als de praktische lessen.

Indien hieraan niet vervuld is kan de betrokken duiker, en mogelijk zijn duikbuddy, niet gedekt zijn door zijn verzekering.

Bijzondere reglementen uitgevaardigd door het bestuur van het zwembad dienen strikt nageleefd te worden.

Opmerkingen, voorstellen of bezwaren die verband houden met de vereniging dienen schriftelijk voorgelegd te worden aan de raad van bestuur. Deze zal op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur de zaak ter bespreking voorleggen. Na deze vergadering zal, indien het bestuur dit nodig acht, een gefundeerd antwoord gegeven worden op deze vragen.

7. Artikel 7: Intern reglement

De raad van bestuur behoud zich het recht voor om het reglement van inwendige orde ten allen tijde te wijzigen indien noodzakelijk.
De nieuwe versie wordt dan zo snel mogelijk per mail aan iedereen doorgegeven.

Goedkeuring intern Reglement (Versie 2016):

Datum: update 10/09/2018

Voorzitter: Naam: Nadia De Troyer

Ondervoorzitter: Naam: Danny Van Belle

Secretaris: Naam: Chris De Wandel

Penningmeester: Naam: Caroline De Tandt

Bestuurslid : Patrick Verbustel