Privacyverklaring Duikschool MOTOTI

Algemeen

Duikschool MOTOTI hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Duikschool MOTOTI houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

• verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (bv inschrijving duiken bij derde partijen, zoals bijvoorbeeld Nemo, Todi, enz…);

• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Duikschool MOTOTI zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Duikschool MOTOTI
Adres: Kloosterstraat 9, B-9520 Sint-Lievens-Houtem
Contact: Chris De Wandel (Secretaris)
Email adres: chris.dewandel@telenet.be
Telefoon: 0495/22.43.14

Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?
Je persoonsgegevens worden door Duikschool MOTOTI verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Duikschool MOTOTI (uitvoering overeenkomst)

• Het versturen van informatie. (gerechtvaardigd belang)

• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

• Voor de verwerking i.f.v. duiktoelatingen, vorming van leden, het indelen van leden in groepen

• Voor de verwerking van de aansluiting

• Het beheren van sociale media: sfeerfoto’s, gerichte foto’s

• Het beheren van de website

Welke gegevens verwerken we ?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de bovenstaande doelstellingen:

• Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

• Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

• Duikgerelateerde info: brevet, duikverzekering, medische info

• Gegevens van derden: naam, telefoonnummer, e-mailadres

• Beeldmateriaal: (digitale) foto’s, filmpjes

Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door:

• Bestuursleden van de vereniging

• Vrijwilligers en leden van de vereniging

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Duikschool MOTOTI bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Duikschool MOTOTI verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk na het laatste gebruik.

• Persoonsgegevens voor ledenadministratie worden 10 jaar bijgehouden na het laatste gebruik.

• Gegevens verzameld voor extra georganiseerde activiteiten worden tot na afloop van de activiteit bewaard.

• Beeldmateriaal wordt bewaard tot 5 jaar na het laatste gebruik.

Recht om vergeten te worden
De betrokkene heeft het recht om aan de verwerkingsverantwoordelijke, zonder onredelijke vertraging, wissing van de van hem betreffende persoonsgegevens te vragen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht de persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen.

De betrokkene heeft het recht om te eisen dat zijn gegevens worden gewist als ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Hij kan ook eisen dat zijn gegevens worden gewist als hij zijn toestemming voor het verzamelen van zijn gegevens heeft ingetrokken, of als hij bezwaar heeft tegen de manier waarop ze worden verwerkt.

Het is de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke om andere organisaties te informeren over het verwijderen van links naar kopieën van die gegevens, evenals de kopieën zelf indien deze zouden bestaan.

Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

• Alle personen die namens Duikschool MOTOTI van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

• Enkel bevoegde personen mogen/kunnen de gegevens verwerken;

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• We hanteren de standaard maateregelen;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via chris.dewandel@telenet.be

Je hebt eveneens altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring
Duikschool MOTOTI kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

De laatste wijziging gebeurde op 19/01/2020.

Toestemming
Door het ondertekenen van het inschrijvingsformulier van Duikschool MOTOTI gaat de betrokkene akkoord met de verwerking (geautomatiseerd of handmatig) van zijn persoonlijke gegevens uitsluitend voor het doel/de doelen zoals gespecificeerd in deze privacyverklaring.
Hij gaat eveneens akkoord met de overdracht van zijn gegevens aan de derde partij/organisatie indien nodig, volgens de gemaakte afspraken in deze privacyverklaring.
Hij gaat akkoord met het nemen van foto’s en beeldmateriaal voor de vereniging, voor het archief van de vereniging en als reclamemiddel voor onze website en facebook.

Indien u niet akkoord bent, dient u dit uitdrukkelijk te laten weten.