Reglement van inwendige orde - Duikclub Mototi Ninove

Reglement van inwendige orde

Datum:  18/09/2023

Artikel 1:
Doel van de vereniging

Artikel 2:
De raad van bestuur
Samenstelling
Bevoegdheid
Duurtijd mandaat
Aanstelling bestuursleden

Artikel 3:
Lidmaatschap
Algemene info

Artikel 4:
Lidgeld

Artikel 5:
Medische fiche

Artikel 6:
Duikverzekering

Artikel 7:
Gedragscode

Artikel 8:
Deelname aan zwembadtrainingen, opleidingen en clubduiken

Artikel 9:
Intern reglement

Goedkeuring intern Reglement (Versie 2020):

1.     Artikel 1: Doel van de vereniging

De duikclub “MOTOTI” heeft als doel:

  • Het aanleren en beoefenen van de duiksport.
  • Het inrichten van uitstappen, voordrachten, feestavonden en andere activiteiten met als doel de duiksport en/of het clubleven te bevorderen.

2.     Artikel 2: De raad van bestuur

Samenstelling

De duikclub, bestaande uit een onbeperkt aantal leden, wordt beheerd door een raad van bestuur bestaande uit 5 bestuursleden.
In november 2017 is de raad van bestuur als volgt bevestigd:

  • Voorzitter: Patrick verbustel
  • Ondervoorzitter: Danny Van Belle
  • Secretaris: Eddy De Meersman
  • Penningmeester: Caroline De Tandt
  • Bestuurslid: Thierry Martin

Deze raad van bestuur heeft zijn bevoegdheid tot de eerstvolgende bestuursverkiezing.

Bevoegdheid

Alle leden van de duikclub zijn stemgerechtigd bij de bestuursverkiezingen en bij beslissingen die genomen worden op de algemene ledenvergaderingen op voorwaarde dat zij ten minste al 2 jaar aangesloten zijn bij de club. Bij gelijkheid van stemmen op de bestuursverkiezingen of op de algemene ledenvergaderingen heeft de (uittredende) voorzitter van de raad van bestuur de beslissende stem.
De raad van bestuur behoudt zich alle rechten voor in verband met het aanvaarden en uitsluiten van leden.
De raad van bestuur zal de beslissing nemen aangaande de leiding van het duikonderricht.
De raad van bestuur mag alle handelingen stellen en beslissingen nemen die nodig zijn voor een optimale werking van de club. De beslissingen binnen de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de stemmen. Bij gelijkheid van stemmen heeft de ondervoorzitter de beslissende stem.

Duurtijd mandaat

De raad van bestuur heeft een mandaat van 3 jaar. Alle leden van deze raad van bestuur kunnen telkens herverkiesbaar zijn.

Aanstelling bestuursleden

De aanstelling van de raad van bestuur gebeurt via een anonieme stemming door de stemgerechtigde  leden.
De eerste stemming is pas geldig als ten minste 75% van de leden zijn stem heeft uitgebracht. Indien een 2e stemming nodig is omdat het quorum van 75% niet werd gehaald op de eerste stemming, dan kan er een beslissing genomen worden tijdens een 2e stemming waarbij het quorum van 50% moet worden gehaald.
De raad van bestuur zal bestaan uit maximaal 5 leden (incl voorzitter).
De voorzitter wordt rechtstreeks verkozen. De kandidaat met het grootst aantal stemmen voor de functie van voorzitter krijgt de functie toegewezen.
De overige kandidaten voor het bestuur kunnen verkozen worden indien zij minimaal van de helft van de uitgebrachte stemmen een mandaat krijgen. De personen met de grootst aantal stemmen zullen de nieuwe raad van bestuur vormen. Onderling zullen zij verder de verschillende mandaten verdelen binnen de raad van bestuur.
Indien er geen 5 kandidaten zijn voor de vorming van het bestuur, dan wordt het bestuur gevormd met de personen die op dat moment een mandaat hebben gekregen door middel van de helft van de stemmen van de leden.

Nieuwe kandidaten voor de raad van bestuur dienen zich tijdig officieel kandidaat te stellen via een schrijven aan de huidige raad van bestuur. De huidige raad van bestuur stuurt elke periode tijdig een schriftelijke uitnodiging aan alle leden waarin de deadlines zullen bepaald worden voor het indienen van nieuwe kandidaturen. De leden die zich kandidaat wensen te stellen voor een functie binnen de raad van bestuur moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Minstens 1 volledig kalenderjaar lid zijn bij Duikclub MOTOTI op het ogenblik van de kandidatuurstelling.
  • Het voorbije jaar regelmatig actief deelgenomen hebben aan de trainingen en club-activiteiten.
  • Steun krijgen van ten minste 75% van de stemgerechtigde leden.

Leden van de raad van bestuur die ontslag wensen te nemen, kunnen dit via een schriftelijke melding aan de overige leden van de raad van bestuur.
Indien een lid van de raad van bestuur zijn ontslag aanbiedt vóór de periodieke verkiezing van de raad van bestuur,  zal de functie van dit bestuurslid ad interim overgenomen worden door de overige leden van de raad van bestuur. De functie wordt later opnieuw definitief toegekend op de volgende bestuursverkiezing waar de volledige raad van bestuur opnieuw wordt samengesteld.

De huidige raad van bestuur kan ‘vervroegde’ verkiezingen voorstellen wanneer zij dit nodig acht.
Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als de normale periodieke verkiezingen.

3.     Artikel 3: Lidmaatschap

Algemene info

Nieuwe leden kunnen ter kennismaking maximaal 3 keer deelnemen aan een initiatie in het zwembad.
Voor elke initiatie zal een kostprijs van € 10,00 aangerekend worden om de nodige kosten van flesvulling, huur materiaal, zwembad, en dergelijke te betalen.
Ten laatste bij de 4e training moeten ze volledig in orde zijn met de inschrijving bij de club.
De kosten gemaakt tijdens de initiaties worden in mindering gebracht van het lidgeld indien deze persoon zich later inschrijft als lid van de club.
Kandidaat leden moeten minstens 12 jaar oud zijn.
Minderjarigen kunnen slechts als lid aangenomen worden indien zij de schriftelijke toelating hebben van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers.
Men wordt pas als lid bevestigd na betaling van het lidgeld en na voorlegging van een geldige medische fiche voor het lopende jaar.
Een binnengebrachte medische fiche heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.

Wie zich inschrijft in januari voor het lopende jaar, wordt verondersteld lidgeld te hebben betaald en tijdig een nog geldige medische fiche te hebben binnengebracht. Zo niet kunnen deze leden niet verder deelnemen aan de zwembadtrainingen en clubactiviteiten tot zolang de administratie niet volledig in orde is gebracht.

4.     Artikel 4: Lidgeld

De lidgelden worden jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur en worden tijdig kenbaar gemaakt aan de  leden.

5.     Artikel 5: Medische fiche

De leden worden geacht een medische keuring te ondergaan en hiervan een bewijs af te leveren aan de raad van bestuur. Een medische keuring blijft 2 jaar geldig.

6.     Artikel 6: Duikverzekering

Elk lid, met uitzondering van de leden in opleiding voor een brevet van het type ‘Open Water Diver’, wordt verondersteld om zelf een geldige duikverzekering af te sluiten. De leden zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Dit wordt niet standaard door de ledenadministratie opgevraagd, doch de leden van de raad van bestuur kunnen ten allen tijde een bewijs van deze verzekering opvragen, indien zij dit nodig achten. Leden in opleiding voor een brevet van het type ‘Open Water Diver’ zijn gedekt door de verzekering van de instructeur tijdens de duur van de opleiding.

7.     Artikel 7: Gedragscode

Van alle leden wordt verwacht dat ze tijdens de clubduiken de gedragsregels van PADI volgen.
Elk lid zal deze gedragsregels tekenen voor akkoord.
Bijzondere reglementen uitgevaardigd door het bestuur van het zwembad dienen strikt  nageleefd te worden.
Opmerkingen, voorstellen of bezwaren die verband houden met de vereniging dienen schriftelijk voorgelegd te worden aan de raad van bestuur. Deze zal op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur de zaak ter bespreking voorleggen. Na deze vergadering zal, indien het bestuur dit nodig acht,  een gefundeerd antwoord gegeven worden op deze vragen.

8.     Artikel 8: Deelname aan zwembadtrainingen, opleidingen en clubduiken

Nieuwe leden die een cursus ‘Open Water Diver’ aanvatten, betalen het cursusgeld zoals door de raad van bestuur bepaald. In dit cursusgeld is het eerste jaar lidmaatschap voor de club inbegrepen. Deelname aan alle zwembadtrainingen is dus eveneens inbegrepen.
Het volgen van een cursus anders dan ‘Open Water Diver’ geeft geen recht op automatisch lidmaatschap van de club.
Deelname aan de zwembadtrainingen en de clubduiken kan uitsluitend gebeuren door leden van de club. Uitzonderingen op deze regel kunnen alleen bekomen worden via voorafgaand akkoord en onder strikte voorwaarden zoals vastgelegd door de raad van bestuur. (bvb: een initiatie duiken in het zwembad, vooraf aangekondigde familietrainingen,…)

9.     Artikel 9: Intern reglement

De raad van bestuur behoudt zich het recht voor om het reglement van inwendige orde ten allen tijde te wijzigen indien noodzakelijk.

Goedkeuring intern Reglement (Versie 2020) nog steeds geldig in 2023-2024 :

Datum: 22/01/2020
Voorzitter:                            Naam:   Nadia De Troyer
Ondervoorzitter:                 Naam:  Danny Van Belle
Secretaris:                            Naam:   Chris De Wandel
Penningmeester:               Naam:   Caroline De Tandt
Bestuurslid                           Naam:   Patrick Verbustel